Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng

Thông báo tuyển sinh

Thông báo nội bộ

Quyết định tốt nghiệp
04/03/2021
Quyết định tốt nghiệp

Tổng hợp các quyết định tốt nghiệp hệ VLVH,liên thông, Bằng hai của sinh viên học tại Trường Đại học Nha Trang.

Tư vấn - hỗ trợ

  • Email: todt@ntu.edu.vn
  • Điện thoại: 02583832066
  • Email: thanhlc@ntu.edu.vn
  • Điện thoại: 0582220913
  • Email: hoaipt@ntu.edu.vn
  • Điện thoại: 0582220913