Search

Giới thiệu trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng

1. Thông tin chung 
• Tên Trung tâm: Trung Tâm Đào tạo và Bồi dưỡng. 
• Quyết định thành lập: số 1371/QĐ-ĐHNT
 

Địa chỉ: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang – Khánh Hòa. 
Điện thoại: 058.3832066 - 2220913