Search

Văn bản pháp quy

Kế hoạch tuyển sinh năm 2024 xem tại đây

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh, BTk năm 2024 xem tại đây

Quyết định ban hành quy chế tuyển sinh Đại học năm 2023 Xem tại đây

Tổng hợp các quyết định về thành lập lớp, trúng tuyển 2023 

01 QĐ TT NT23B2DN Xem tại đây                   15 QĐ TT CTN23CDT Xem tại đây        

02 QD TLL NT23B2DN Xem tại đây                  16 QĐ TLL CTN23CDT Xem tại đây      

03 QĐ TT NT23CXD Xem tại đây                      17 QĐ TT BL23CDT Xem tại đây          

04 QĐ TLL NT23CXD Xem tại đây                    18 QĐ TLL BL23CDT Xem tại đây       

05 QĐ TT NT23CQT Xem tại đây                      19 QĐ NA23B2TA Xem tại đây        

06 QĐ TLL NT23CQT Xem tại đây                     20 QĐ TLL NA23B2TA Xem tại đây       

07 QĐ TT NT23CDN Xem tại đây                      21 QĐ TT LD23B2TA Xem tại đây         

08 QĐ TLL NT23CDN Xem tại đây                     22 QĐ TLL LD23B2TA Xem tại đây       

09 QĐ TT NT23CTP Xem tại đây                           23 QĐ TT CC23TTH + CC23CTH Xem tại đây

10 QĐ TLL NT23CTP Xem tại đây                     24 QĐ TLL CC23TTH + CC23CTH Xem tại đây

11 QĐ TT NT23B2TA Xem tại đây                     25 QĐ TT CC23TDT + CC23CDT Xem tại đây 

 12 QĐ TLL  NT23B2TA Xem tại đây                 26 QĐ TLL CC23TDT + CC23CDT Xem tại đây

13 QĐ TT DN23CDN Xem tại đây                     27 QĐ TT CC23TOT + CC23COT Xem tại đây

 14 QĐ TLL DN23CDN Xem tại đây                  28 QĐ TLL CC23TOT + CC23COT Xem tại đây

29 QĐ TT DN23CDN1 Xem tại đây                   30 QĐ TLL DN23CDN1 Xem tại đây

31 QĐ TT LD24B2TA1 Xem tại đây                   32 QĐ TLL LD24B2TA1 Xem tại đây

33 QĐ TT LD24B2TA2 Xem tại đây                   34 QĐ TLL LD24B2TA2 Xem tại đây

35 QĐ TT 2055 Xem tại đây                            36 QĐ TLL 2056 Xem tại đây     

Quyết định phê duyệt liên kết đào tạo hệ VLVH năm 2023 Xem tại đây

  1. Quy trình phê duyệt liên kết đào tạo Xem tại đây
  2. Quy trình tuyển sinh hệ VLVH tại cơ sở liên kết Xem tại đây
  3. Quy trình tuyển sinh hệ VLVH tại trường ĐHNT Xem tại đây

Quy trình tuyển sinh năm 2022 Xem tại đây

Quyết định 129 ngày 09/02/2023 VV Cấp phép LKĐT Xem tại đây

Quyết định cấp phép LKĐT 408 ngày 04/04/2023 Xem tại đây

Quy định về liên kết đào tạo trình độ Đại học của trường Đại học Nha Trang xem tại đây

Quyết định số 48 ngày 01/02/2023 điều chỉnh QĐ 911 về quy định LKĐT xem tại đây

Biên bản thẩm định dành cho cơ sở phối hợp đào tạo xem tại đây

Biên bản thẩm định dành cho cơ sở đặt địa điểm đào tạo xem tại đây

Mẫu hợp đồng dành cho cơ sở liên kết đặt địa điểm đào tạo xem tại đây

Mẫu hợp đồng dành cho cơ sở liên kết phối hợp đào tạo xem tại đây

Nghị quyết của HĐT về chủ trương liên kết đào tạo 

  1. Nghị quyết 11 Xem tại đây   Nghị quyết 726 Xem tại đây  Nghị quyết 33 Xem tại đây Nghị quyết 1062 Xem tại đây Nghị quyết 1206 Xem tại đây
  2. Công văn của BGD&ĐT cho phép liên kết đào tạo năm 2015 Xem tại đây 2016 Xem tại đây

Đề án tuyển sinh năm 2021 xem tại đây

Quy chế đào tạo trình độ Đại học của trường Đại học Nha Trang năm 2021 xem tại đây

Quy định về tuyển sinh đào tạo liên thông, bằng hai xem tại đây