Search

Chức năng và nhiệm vụ

  • Giúp Hiệu Trưởng tổ chức, quản lý, triển khai công tác đào tạo hệ Vừa làm vừa học tại Trường và các cơ sở liên kết đào tạo. 
  • Xây dựng mục tiêu chương trình, kế hoạch chiến lược về phát triển đào tạo hệ Vừa làm vừa học. 
  • Thực hiện công tác tuyển sinh, tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học. 
  • Quản lý việc thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo và điều hành giáo vụ hàng năm của các lớp hệ Vừa làm vừa học. 
  • Quản lý việc cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ hệ Vừa làm vừa học.
  • Phối hợp với phòng Đảm bảo chất lượng quản lý chất lượng đào tạo và công tác giảng dạy của Cán bộ giảng dạy.
  • Phối hợp với phòng Công tác sinh viên tổ chức quản lý hồ sơ sinh viên, việc học tập rèn luyện của học sinh sinh, sinh viên. 
  • Phối hợp với Khoa Lý luận Chính trị thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên.