Search

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học năm 2024

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học liên thông theo hình thức vừa làm vừa học năm 2024 như sau:

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học năm 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Số: 115/TB-ĐHNT

Khánh Hòa, ngày  05 tháng 02 năm 2024

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Căn cứ kế hoạch số 76/KH-ĐHNT ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Trường Đại học Nha Trang về kế hoạch tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học năm 2024.

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học tại Trường Đại học Nha Trang các ngành theo nội dung sau:

  1. Loại hình, ngành và thời gian đào tạo

 

TT

Loại hình đào tạo

Ngành đào tạo

Thời gian

1

Đại học liên thông

từ Trung cấp

Kế toán

2,5 năm

Luật

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật ô tô

Kỹ thuật điện

Nuôi trồng thủy sản

Công nghệ chế biến thuỷ sản

Công nghệ thực phẩm

Kỹ thuật xây dựng

2

Đại học liên thông

từ Cao đẳng

Quản trị kinh doanh

1,5 năm

Kế toán

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật ô tô

Kỹ thuật điện

Công nghệ chế biến thuỷ sản

Công nghệ thực phẩm

Kỹ thuật xây dựng

Nuôi trồng thuỷ sản

Ngôn ngữ Anh

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

3

Đại học liên thông

từ Đại học

Quản trị kinh doanh

1,5 năm

Kế toán

Kỹ thuật xây dựng

Công nghệ thông tin

Ngôn ngữ Anh

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Luật

2 năm

4

Đại học

hệ Vừa làm vừa học

Quản lý thuỷ sản

4,0 năm

Kế toán

 

  1. Đối tượng dự tuyển:

Đối tượng tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2024 theo quy chế tuyển sinh của nhà Trường, cụ thể như sau:

  • Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) tham gia dự tuyển ở loại hình đào tạo số 4.
  • Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp của Việt Nam và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật tham gia dự tuyển loại hình đào tạo số 3,4.
  • Người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật tham gia dự tuyển loại hình đào tạo số 2,3,4
  • Người đã có bằng tốt nghiệp đại học tham gia dự tuyển cả 4 loại hình đào tạo.

* Người có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương với các trình độ THPT; trung cấp; cao đẳng; đại học của Việt Nam.

  1. Phát hành và nộp đăng ký dự tuyển: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang- Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – Điện thoại: 0258.2220913.
  2. Thời gian xét tuyển: Xét tuyển quanh năm.
  3. Các thông tin chi tiết liên hệ: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang- Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – Điện thoại: 0258.2220913.

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                       Đã ký

- Lưu VT, ĐT&BD.

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học, văn bằng hai, Đại học (4 năm) 2020