Search

Đào tạo Đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BẰNG THỨ HAI

STT

Tên ngành

Chương trình đào tạo

Số năm

1

Kế toán

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

2

Tài chính – Ngân hàng

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

3

Kỹ thuật Ô tô

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

4

Kỹ thuật xây dựng

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

5

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

6

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

7

Công nghệ thông tin

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

8

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

9

Công nghệ sinh học

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

10

Công nghệ thực phẩm

Dowload tại đây

1.5 năm 

11

Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

12

Hệ thống thông tin quản lý

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

13

Khoa học hàng hải

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

14

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

15

Kỹ thuật tàu thuỷ

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

16

Nuôi trồng thuỷ sản

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

17

Ngôn ngữ anh

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

 

  • Ngày cập nhật: 03/10/2023
  • Ngày đăng: 14/10/2020
In nội dung

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

STT

Tên ngành

Chương trình đào tạo

Số năm

1

Kế toán

Dowload tại đây

1.5 năm (3 kỳ)

2

Tài chính – Ngân hàng

Dowload tại đây

1.5 năm (3 kỳ)

3

Kỹ thuật Ô tô

Dowload tại đây

1.5 năm (3 kỳ)

4

Kỹ thuật xây dựng

Dowload tại đây

1.5 năm (3 kỳ)

5

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Dowload tại đây

1.5 năm (3 kỳ)

6

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Dowload tại đây

1.5 năm (3 kỳ)

7

Công nghệ thông tin

Dowload tại đây

1.5 năm (3 kỳ)

8

Công nghệ sinh học

Dowload tại đây

1.5 năm (3 kỳ)

9

Công nghệ thực phẩm

Dowload tại đây

1.5 năm (3 kỳ)

10

Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử

Dowload tại đây

1.5 năm (3 kỳ)

11

Nuôi trồng thuỷ sản

Dowload tại đây

1.5 năm (3 kỳ)

12

Ngôn ngữ anh

Dowload tại đây

1.5 năm (3 kỳ)

13

Công nghệ chế biến thủy sản

Dowload tại đây

1.5 năm (3 kỳ)

 

  • Ngày cập nhật: 03/10/2023
  • Ngày đăng: 14/10/2020
In nội dung

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC

STT

Tên ngành

Chương trình đào tạo

Số năm

1

Kế toán

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

2

Tài chính – Ngân hàng

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

3

Kỹ thuật Ô tô

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

4

Kỹ thuật xây dựng

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

5

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

6

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

7

Công nghệ thông tin

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

8

Công nghệ thực phẩm

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

9

Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

10

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

11

Nuôi trồng thuỷ sản

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

12

Ngôn ngữ anh

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

13

Công nghệ chế biến thủy sản

Dowload tại đây

2.5 năm

 

  • Ngày cập nhật: 03/10/2023
  • Ngày đăng: 14/10/2020
In nội dung