Search

Quyết định tốt nghiệp

Tổng hợp các quyết định tốt nghiệp hệ VLVH,liên thông, Bằng hai của sinh viên học tại Trường Đại học Nha Trang.

Quyết định tốt nghiệp

Quyết định tốt nghiệp quý năm 2024

Số 116/QĐ-ĐHNT ngày 17/01/2024 Xem tại đây

Quyết định tốt nghiệp quý năm 2023

Số 336/QĐ-ĐHNT ngày 22/03/2023 Xem tại đây                        Số 952/QĐ-ĐHNT ngày 04/08/2023 Xem tại đây

Số 656/QĐ-ĐHNT ngày 09/06/2023 Xem tại đây                        Số 1029/QĐ-ĐHNT ngày 18/08/2023 Xem tại đây

Số 785/QĐ-ĐHNT ngày 13/07/2023 Xem tại đây                        Số 1307/QĐ-ĐHNT ngày 11/09/2023 Xem tại đây

Số 786/QĐ-ĐHNT ngày 13/07/2023 Xem tại đây                        Số 1418/QĐ-ĐHNT ngày 29/09/2023 Xem tại đây

Số 794/QĐ-ĐHNT ngày 17/07/2023 Xem tại đây                        Số 1493/QĐ-ĐHNT ngày 09/10/2023 Xem tại đây

                                                                                              Số 1689/QĐ-ĐHNT ngày 02/11/2023 Xem tại đây

Quyết định tốt nghiệp quý năm 2022

Số 352/QĐ-ĐHNT và 353/QĐ-ĐHNT ngày 25/03/2022 Xem tại đây

Số 798/QĐ-ĐHNT ngày 11/07/2022 Xem tại đây                         Số 1297/QĐ-ĐHNT ngày 19/9/2022 Xem tại đây

Số 799/QĐ-ĐHNT ngày 11/07/2022 Xem tại đây                         Số 1298/QĐ-ĐHNT ngày 19/9/2022 Xem tại đây

Số 870/QĐ-ĐHNT ngày 28/07/2022 Xem tại đây                         Số 1299/QĐ-ĐHNT ngày 19/9/2022 Xem tại đây

Số 876/QĐ-ĐHNT ngày 28/07/2022 Xem tại đây                         Số 1304/QĐ-ĐHNT ngày 26/9/2022 Xem tại đây
 
Số 1536/QĐ-ĐHNT ngày 16/11/2022 Xem tại đây                        Số 1406/QĐ-ĐHNT ngày 17/10/2022 Xem tại đây
 
Số 1720/QĐ-ĐHNT ngày 30/12/2022 Xem tại đây                        Số 1597/QĐ-ĐHNT ngày 01/12/2022 Xem tại đây
 
Số 1685/QĐ-ĐHNT ngày 21/12/2022 Xem tại đây

Quyết định tốt nghiệp quý năm 2021 

Số 225/QĐ-ĐHNT 02/03/2021 Xem tại đây                                 Số 1007/QĐ-ĐHNT 28/09/2021 Xem tại đây 

Số 226/QĐ-ĐHNT 02/03/2021 Xem tại đây                                 Số 1008/QĐ-ĐHNT 28/09/2021 Xem tại đây

Số 296/QĐ-ĐHNT 16/03/2021 Xem tại đây                                  Số 1262/QĐ-ĐHNT 25/11/2021 Xem tại đây

Số 341/QĐ-ĐHNT 23/03/2021 Xem tại đây                                  Số 1263/QĐ-ĐHNT 25/11/2021 Xem tại đây

Số 482/QĐ-ĐHNT 05/05/2021 Xem tại đây                                  Số 1340/QĐ-ĐHNT 09/12/2021 Xem tại đây

Số 484/QĐ-ĐHNT 05/05/2021 Xem tại đây                                  Số 1415/QĐ-ĐHNT 29/12/2021 Xem tại đây

 

Quyết định tốt nghiệp quý năm 2020 

Số 164/QĐ-ĐHNT 25/02/2020 Xem tại đây                               Số 1615/QĐ-ĐHNT 25/12/2020 Xem tại đây
Số 165/QĐ-ĐHNT 25/02/2020 Xem tại đây                               Số 1616/QĐ-ĐHNT 25/12/2020 Xem tại đây
Số 261/QĐ-ĐHNT 24/03/2020 Xem tại đây
Số 262/QĐ-ĐHNT 24/03/2020 Xem tại đây
Số 469/QĐ-ĐHNT 15/05/2020 Xem tại đây
Số 620/QĐ-ĐHNT  18/06/2020 Xem tại đây
Số 621/QĐ-ĐHNT 18/06/2020 Xem tại đây

Số 1326/QĐ-ĐHNT 30/10/2020 Xem tại đây

Số 1327/QĐ-ĐHNT 30/10/2020 Xem tại đây

Quyết định tốt nghiệp quý năm 2019

Số 1612/QĐ-ĐHNT 19/12/2019 Xem tại đây                              Số 1074/QĐ-ĐHNT 04/09/2019 Xem tại đây

Số 1611/QĐ-ĐHNT 19/12/2019 Xem tại đây                               Số 588/QĐ-ĐHNT 03/06/2019 Xem tại đây

Số 1506/QĐ-ĐHNT 22/11/2019 Xem tại đây                               Số 587/QĐ-ĐHNT 03/06/2019 Xem tại đây

Số 1402/QĐ-ĐHNT 31/10/2019 Xem tại đây                                Số 473/QĐ-ĐHNT 07/05/2019 Xem tại đây

Số 1350/QĐ-ĐHNT 18/10/2019 Xem tại đây                               Số 472/QĐ-ĐHNT 07/05/2019 Xem tại đây

Số 1270/QĐ-ĐHNT 02/10/2019 Xem tại đây                               Số 222/QĐ-ĐHNT 04/03/2019 Xem tại đây

Số 1075/QĐ-ĐHNT 04/09/2019 Xem tại đây                               Số 221/QĐ-ĐHNT 04/03/2019 Xem tại đây

Quyết định tốt nghiệp quý năm 2018

Số 114/QĐ-ĐHNT 12/02/2018 Xem tại đây                              Số 814/QĐ-ĐHNT 17/07/2018 Xem tại đây

Số 115/QĐ-ĐHNT 12/02/2018 Xem tại đây                              Số 815/QĐ-ĐHNT 17/07/2018 Xem tại đây

Số 126/QĐ-ĐHNT 26/02/2018 Xem tại đây                              Số 986/QĐ-ĐHNT 04/09/2018 Xem tại đây

Số 621/QĐ-ĐHNT 18/05/2018 Xem tại đây                              Số 987/QĐ-ĐHNT 04/09/2018 Xem tại đây

Số 622/QĐ-ĐHNT 18/05/2018 Xem tại đây                              Số 1256/QĐ-ĐHNT 18/10/2018 Xem tại đây

Số 635/QĐ-ĐHNT 23/05/2018 Xem tại đây                              Số 1294/QĐ-ĐHNT 30/10/2018 Xem tại đây

 

Số 636/QĐ-ĐHNT 23/05/2018 Xem tại đây                               Số 1561/QĐ-ĐHNT 26/12/2018 Xem tại đây

Số 670/QĐ-ĐHNT 07/06/2018 Xem tại đây                               Số 1575/QĐ-ĐHNT 28/12/2018 Xem tại đây

Số 671/QĐ-ĐHNT 07/06/2018 Xem tại đây                               

Quyết định tốt nghiệp quý năm 2017 

 Quý 1:  
 Số 420/QĐ-ĐHNT 04/05/2017 xem tại đây  Số 421/QĐ-ĐHNT 04/05/2017 xem tại đây
 Quý 3:  
  Số 708/QĐ-ĐHNT 09/08/2017 xem tại đây  Số 709/QĐ-ĐHNT 09/08/2017 xem tại đây

Quý 4:

Số 1253/QĐ-ĐHNT 04/12/2017 Xem tại đây


Quyết định tốt nghiệp năm 2016

 Quý 1:  
 Số 250/QĐ-ĐHNT 24/03/2016 xem tại đây  Số 251/QĐ-ĐHNT 24/03/2016 xem tại đây
 Số 252/QĐ-ĐHNT 24/03/2016 xem tại đây  Số 253/QĐ-ĐHNT 24/03/2016 xem tại đây
 Quý 2:  
 Số 476/QĐ-ĐHNT 22/06/2016 xem tại đây  Số 477/QĐ-ĐHNT 22/06/2016 xem tại đây
 Số 478/QĐ-ĐHNT 22/06/2016 xem tại đây  Số 479/QĐ-ĐHNT 22/06/2016 xem tại đây
 Số 481/QĐ-ĐHNT 22/06/2016 xem tại đây  
 Quý 3:  
 Số 666/QĐ-ĐHNT 22/08/2016 xem tại đây  Số 667/QĐ-ĐHNT 22/08/2016 xem tại đây
 Số 668/QĐ-ĐHNT 22/08/2016 xem tại đây  Số 812/QĐ-ĐHNT 22/09/2016 xem tại đây
 Quý 4:  
 Số 1058/QĐ-ĐHNT 05/12/2016 xem tại đây  Số 1059/QĐ-ĐHNT 05/12/2016 xem tại đây
 Số 1060/QĐ-ĐHNT 05/12/2016 xem tại đây  


Quyết định tốt nghiệp năm 2015

 Quý 1&2:  
 Số 300/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây  Số 301/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 302/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây  Số 303/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 309/QĐ-ĐHNT 21/04/2015 xem tại đây  Số 391/QĐ-ĐHNT 21/04/2015 xem tại đây
 Số 393/QĐ-ĐHNT 21/04/2015 xem tại đây  
 Quý 3:  
 Số 738/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây  Số 739/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 746/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây  Số 747/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 748/QĐ-ĐHNT 21/04/2015 xem tại đây  
 Quý 4:  
 Số 1151/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây  Số 1152/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 1153/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây  Số 1154/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 1155/QĐ-ĐHNT 21/04/2015 xem tại đây  Số 1156/QĐ-ĐHNT 21/04/2015 xem tại đây


Quyết định tốt nghiệp năm 2014

 Quý 1:  
Số 199/QĐ-ĐHNT 12/03/2014 xem tại đây Số 200/QĐ-ĐHNT 12/03/2014 xem tại đây 
Số 201/QĐ-ĐHNT 12/03/2014 xem tại đây Số 202/QĐ-ĐHNT 12/03/2014 xem tại đây  
Số 203/QĐ-ĐHNT 12/03/2014 xem tại đây   Số 204/QĐ-ĐHNT 25/03/2014 xem tại đây
Số 265/QĐ-ĐHNT 25/03/2014 xem tại đây  
 Quý 2:  
   
   


   Số 202/QĐ-ĐHNT 12/03/2014 xem tại đây

Một số hình ảnh

Quyết định tốt nghiệp

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Danh sách sinh viên tốt nghiệp quý 1 năm 2017

Bài viết đã xem