Quyết định tốt nghiệp

  • 04-03-2021
  • /
  • 518

Tổng hợp các quyết định tốt nghiệp hệ VLVH,liên thông, Bằng hai của sinh viên học tại Trường Đại học Nha Trang.

Quyết định tốt nghiệp quý năm 2021 

Số 226/QĐ-ĐHNT 02/03/2021 Xem tại đây

Quyết định tốt nghiệp quý năm 2020 

Số 164/QĐ-ĐHNT 25/02/2020 Xem tại đây                               Số 1615/QĐ-ĐHNT 25/12/2020 Xem tại đây
Số 165/QĐ-ĐHNT 25/02/2020 Xem tại đây                               Số 1616/QĐ-ĐHNT 25/12/2020 Xem tại đây
Số 261/QĐ-ĐHNT 24/03/2020 Xem tại đây
Số 262/QĐ-ĐHNT 24/03/2020 Xem tại đây
Số 469/QĐ-ĐHNT 15/05/2020 Xem tại đây
Số 620/QĐ-ĐHNT  18/06/2020 Xem tại đây
Số 621/QĐ-ĐHNT 18/06/2020 Xem tại đây

Số 1326/QĐ-ĐHNT 30/10/2020 Xem tại đây

Số 1327/QĐ-ĐHNT 30/10/2020 Xem tại đây

Quyết định tốt nghiệp quý năm 2019

Số 1612/QĐ-ĐHNT 19/12/2019 Xem tại đây                              Số 1074/QĐ-ĐHNT 04/09/2019 Xem tại đây

Số 1611/QĐ-ĐHNT 19/12/2019 Xem tại đây                               Số 588/QĐ-ĐHNT 03/06/2019 Xem tại đây

Số 1506/QĐ-ĐHNT 22/11/2019 Xem tại đây                               Số 587/QĐ-ĐHNT 03/06/2019 Xem tại đây

Số 1402/QĐ-ĐHNT 31/10/2019 Xem tại đây                                Số 473/QĐ-ĐHNT 07/05/2019 Xem tại đây

Số 1350/QĐ-ĐHNT 18/10/2019 Xem tại đây                               Số 472/QĐ-ĐHNT 07/05/2019 Xem tại đây

Số 1270/QĐ-ĐHNT 02/10/2019 Xem tại đây                               Số 222/QĐ-ĐHNT 04/03/2019 Xem tại đây

Số 1075/QĐ-ĐHNT 04/09/2019 Xem tại đây                               Số 221/QĐ-ĐHNT 04/03/2019 Xem tại đây

Quyết định tốt nghiệp quý năm 2018

Số 114/QĐ-ĐHNT 12/02/2018 Xem tại đây                              Số 814/QĐ-ĐHNT 17/07/2018 Xem tại đây

Số 115/QĐ-ĐHNT 12/02/2018 Xem tại đây                              Số 815/QĐ-ĐHNT 17/07/2018 Xem tại đây

Số 126/QĐ-ĐHNT 26/02/2018 Xem tại đây                              Số 986/QĐ-ĐHNT 04/09/2018 Xem tại đây

Số 621/QĐ-ĐHNT 18/05/2018 Xem tại đây                              Số 987/QĐ-ĐHNT 04/09/2018 Xem tại đây

Số 622/QĐ-ĐHNT 18/05/2018 Xem tại đây                              Số 1256/QĐ-ĐHNT 18/10/2018 Xem tại đây

Số 635/QĐ-ĐHNT 23/05/2018 Xem tại đây                              Số 1294/QĐ-ĐHNT 30/10/2018 Xem tại đây

 

Số 636/QĐ-ĐHNT 23/05/2018 Xem tại đây                               Số 1561/QĐ-ĐHNT 26/12/2018 Xem tại đây

Số 670/QĐ-ĐHNT 07/06/2018 Xem tại đây                               Số 1575/QĐ-ĐHNT 28/12/2018 Xem tại đây

Số 671/QĐ-ĐHNT 07/06/2018 Xem tại đây                               

Quyết định tốt nghiệp quý năm 2017 

 Quý 1:  
 Số 420/QĐ-ĐHNT 04/05/2017 xem tại đây  Số 421/QĐ-ĐHNT 04/05/2017 xem tại đây
 Quý 3:  
  Số 708/QĐ-ĐHNT 09/08/2017 xem tại đây  Số 709/QĐ-ĐHNT 09/08/2017 xem tại đây

Quý 4:

Số 1253/QĐ-ĐHNT 04/12/2017 Xem tại đây


Quyết định tốt nghiệp năm 2016

 Quý 1:  
 Số 250/QĐ-ĐHNT 24/03/2016 xem tại đây  Số 251/QĐ-ĐHNT 24/03/2016 xem tại đây
 Số 252/QĐ-ĐHNT 24/03/2016 xem tại đây  Số 253/QĐ-ĐHNT 24/03/2016 xem tại đây
 Quý 2:  
 Số 476/QĐ-ĐHNT 22/06/2016 xem tại đây  Số 477/QĐ-ĐHNT 22/06/2016 xem tại đây
 Số 478/QĐ-ĐHNT 22/06/2016 xem tại đây  Số 479/QĐ-ĐHNT 22/06/2016 xem tại đây
 Số 481/QĐ-ĐHNT 22/06/2016 xem tại đây  
 Quý 3:  
 Số 666/QĐ-ĐHNT 22/08/2016 xem tại đây  Số 667/QĐ-ĐHNT 22/08/2016 xem tại đây
 Số 668/QĐ-ĐHNT 22/08/2016 xem tại đây  Số 812/QĐ-ĐHNT 22/09/2016 xem tại đây
 Quý 4:  
 Số 1058/QĐ-ĐHNT 05/12/2016 xem tại đây  Số 1059/QĐ-ĐHNT 05/12/2016 xem tại đây
 Số 1060/QĐ-ĐHNT 05/12/2016 xem tại đây  


Quyết định tốt nghiệp năm 2015

 Quý 1&2:  
 Số 300/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây  Số 301/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 302/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây  Số 303/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 309/QĐ-ĐHNT 21/04/2015 xem tại đây  Số 391/QĐ-ĐHNT 21/04/2015 xem tại đây
 Số 393/QĐ-ĐHNT 21/04/2015 xem tại đây  
 Quý 3:  
 Số 738/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây  Số 739/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 746/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây  Số 747/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 748/QĐ-ĐHNT 21/04/2015 xem tại đây  
 Quý 4:  
 Số 1151/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây  Số 1152/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 1153/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây  Số 1154/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 1155/QĐ-ĐHNT 21/04/2015 xem tại đây  Số 1156/QĐ-ĐHNT 21/04/2015 xem tại đây


Quyết định tốt nghiệp năm 2014

 Quý 1:  
Số 199/QĐ-ĐHNT 12/03/2014 xem tại đây Số 200/QĐ-ĐHNT 12/03/2014 xem tại đây 
Số 201/QĐ-ĐHNT 12/03/2014 xem tại đây Số 202/QĐ-ĐHNT 12/03/2014 xem tại đây  
Số 203/QĐ-ĐHNT 12/03/2014 xem tại đây   Số 204/QĐ-ĐHNT 25/03/2014 xem tại đây
Số 265/QĐ-ĐHNT 25/03/2014 xem tại đây  
 Quý 2:  
   
   


   Số 202/QĐ-ĐHNT 12/03/2014 xem tại đây

Danh sách sinh viên tốt nghiệp quý 1 năm 2017

Bài viết trước

Danh sách sinh viên tốt nghiệp quý 1 năm 2017

Bài viết liên quan

Danh sách sinh viên tốt nghiệp quý 1 năm 2017
14/10/2020

Danh sách sinh viên tốt nghiệp quý 1 năm 2017

Danh sách sinh viên tốt nghiệp quý 4 năm 2016
14/10/2020

Danh sách sinh viên tốt nghiệp quý 4 năm 2016

MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2017 - 2018
14/10/2020

MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2017 - 2018

Lịch thi tuyển sinh liên thông Đại học tháng 12 năm 2016
14/10/2020

Lịch thi tuyển sinh liên thông Đại học tháng 12 năm 2016