Văn bản pháp quy

Quy định về liên kết đào tạo trình độ Đại học của trường Đại học Nha Trang xem tại đây

Biên bản thẩm định dành cho cơ sở phối hợp đào tạo xem tại đây

Biên bản thẩm định dành cho cơ sở đặt địa điểm đào tạo xem tại đây

Mẫu hợp đồng dành cho cơ sở liên kết đặt địa điểm đào tạo xem tại đây

Mẫu hợp đồng dành cho cơ sở liên kết phối hợp đào tạo xem tại đây

Nghị quyết của HĐT về chủ trương liên kết đào tạo 2020 xem tại đây

Đề án tuyển sinh năm 2021 xem tại đây

Quy chế đào tạo trình độ Đại học của trường Đại học Nha Trang năm 2021 xem tại đây

Quy định về tuyển sinh đào tạo liên thông, bằng hai xem tại đây

Văn bản và Biểu mẫu