Đào tạo Đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BẰNG THỨ HAI

STT

Tên ngành

Chương trình đào tạo

Số năm

1

Kế toán

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

2

Tài chính – Ngân hàng

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

3

Kỹ thuật Ô tô

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

4

Kỹ thuật xây dựng

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

5

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

6

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

7

Công nghệ thông tin

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

8

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

9

Công nghệ sinh học

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

10

Công nghệ thực phẩm

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

11

Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

12

Hệ thống thông tin quản lý

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

13

Khoa học hàng hải

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

14

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

15

Kỹ thuật tàu thuỷ

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

16

Nuôi trồng thuỷ sản

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)

17

Ngôn ngữ anh

Dowload tại đây

2 năm (4 kỳ)