SliderSlider2
Cập nhật thông tin học tập, thực hành, hoat động ngoại khóa, kỳ thi, điểm và tốt nghiệp của sinh viên

Quyết định tốt nghiệp

Ngày đăng: 11-09-2020 / Đăng bởi: Trung tam ĐTBD
Tổng hợp các quyết định tốt nghiệp hệ VLVH,liên thông, Bằng hai của sinh viên học tại Trường Đại học Nha Trang.
Quyết định tốt nghiệp quý năm 2020 
Số 164/QĐ-ĐHNT 25/02/2020 Xem tại đây
Số 165/QĐ-ĐHNT 25/02/2020 Xem tại đây
Số 261/QĐ-ĐHNT 24/03/2020 Xem tại đây
Số 262/QĐ-ĐHNT 24/03/2020 Xem tại đây
Số 469/QĐ-ĐHNT 15/05/2020 Xem tại đây
Số 620/QĐ-ĐHNT  18/06/2020 Xem tại đây
Số 621/QĐ-ĐHNT 18/06/2020 Xem tại đây
Quyết định tốt nghiệp quý năm 2017 
 Quý 1:  
 Số 420/QĐ-ĐHNT 04/05/2017 xem tại đây
 Số 421/QĐ-ĐHNT 04/05/2017 xem tại đây
 Quý 3:
 
  Số 708/QĐ-ĐHNT 09/08/2017 xem tại đây
 Số 709/QĐ-ĐHNT 09/08/2017 xem tại đây

Quyết định tốt nghiệp năm 2016
 Quý 1:
 
 Số 250/QĐ-ĐHNT 24/03/2016 xem tại đây
 Số 251/QĐ-ĐHNT 24/03/2016 xem tại đây
 Số 252/QĐ-ĐHNT 24/03/2016 xem tại đây
 Số 253/QĐ-ĐHNT 24/03/2016 xem tại đây
 Quý 2:
 
 Số 476/QĐ-ĐHNT 22/06/2016 xem tại đây
 Số 477/QĐ-ĐHNT 22/06/2016 xem tại đây
 Số 478/QĐ-ĐHNT 22/06/2016 xem tại đây
 Số 479/QĐ-ĐHNT 22/06/2016 xem tại đây
 Số 481/QĐ-ĐHNT 22/06/2016 xem tại đây
 
 Quý 3:
 
 Số 666/QĐ-ĐHNT 22/08/2016 xem tại đây
 Số 667/QĐ-ĐHNT 22/08/2016 xem tại đây
 Số 668/QĐ-ĐHNT 22/08/2016 xem tại đây
 Số 812/QĐ-ĐHNT 22/09/2016 xem tại đây
 Quý 4:
 
 Số 1058/QĐ-ĐHNT 05/12/2016 xem tại đây
 Số 1059/QĐ-ĐHNT 05/12/2016 xem tại đây
 Số 1060/QĐ-ĐHNT 05/12/2016 xem tại đây
 

Quyết định tốt nghiệp năm 2015
 Quý 1&2:
 
 Số 300/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 301/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 302/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 303/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 309/QĐ-ĐHNT 21/04/2015 xem tại đây
 Số 391/QĐ-ĐHNT 21/04/2015 xem tại đây
 Số 393/QĐ-ĐHNT 21/04/2015 xem tại đây
 
 Quý 3:
 
 Số 738/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 739/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 746/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 747/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 748/QĐ-ĐHNT 21/04/2015 xem tại đây
 
 Quý 4:
 
 Số 1151/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 1152/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 1153/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 1154/QĐ-ĐHNT 25/03/2015 xem tại đây
 Số 1155/QĐ-ĐHNT 21/04/2015 xem tại đây
 Số 1156/QĐ-ĐHNT 21/04/2015 xem tại đây

Quyết định tốt nghiệp năm 2014
 Quý 1:  
Số 199/QĐ-ĐHNT 12/03/2014 xem tại đây Số 200/QĐ-ĐHNT 12/03/2014 xem tại đây 
Số 201/QĐ-ĐHNT 12/03/2014 xem tại đây
Số 202/QĐ-ĐHNT 12/03/2014 xem tại đây  
Số 203/QĐ-ĐHNT 12/03/2014 xem tại đây   Số 204/QĐ-ĐHNT 25/03/2014 xem tại đây
Số 265/QĐ-ĐHNT 25/03/2014 xem tại đây
 
 Quý 2:  
   
   

   Số 202/QĐ-ĐHNT 12/03/2014 xem tại đây  Các tin cùng chuyên mục

Danh sách sinh viên tốt nghiệp quý 4 năm 2016

Danh sách xét đề nghị cấp bằng tốt nghiệp quý 4 năm 2016