SliderSlider2
VĂN BẢN PHÁP QUY BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo