SliderSlider2

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI

Ngành: Quản trị kinh doanh; Thời gian đào tạo: 2,0 năm

Kỳ I (28 ĐVHT)

TT

Mã MH

Tên môn học

ĐVHT

1

B2425

Kinh tế vi mô

4

2

B2426

Kinh tế vĩ mô

4

3

B2431

Marketing căn bản

3

4

B2438

Nguyên lý kế toán

4

5

B2420

Kinh tế lượng

3

6

B2439

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

7

B2831

Quản trị học

4

Học phần tự chọn: 3 ĐVHT

8

B2849

Quản trị văn phòng

3

B2845

Nghệ thuật giao tiếp kinh doanh

3

B2635

Quy hoạch tuyến tính

3

Kỳ II (28 ĐVHT)

9

B2462

Tâm lý quản lý

3

10

B2429

Luật doanh nghiệp

3

11

B2406

Dự báo kinh doanh

3

12

B2818

Hệ thống thông tin quản lý

3

13

B2444

Quản trị chất lượng

3

14

B2452

Quản trị nhân lực

4

15

B2850

Thị trường chứng khoán

3

Học phần tự chọn: 6 ĐVHT

16

B2826

Nghiệp vụ ngoại thương

3

B2848

Hành vi khách hàng

3

LT11

Nhập môn hành chính nhà nước

3

B2838

Tài chính – tiền tệ

3

B2458

Quản trị thương mại

3

Kỳ III (27 ĐVHT)

17

B2456

Quản trị tài chính

4

18

B2446

Quản trị chiến lược

4

19

B2442

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

3

20

B2814

Hành vi tổ chức

3

21

B2455

Quản trị sản xuất

4

22

B2454

Quản trị rủi ro

3

23

B2…..

Quản trị Marketing

3

Học phần tự chọn: 3 ĐVHT

24

B2428

Quản trị dự án

3

B2413

Kế toán quản trị

3

B2……

Quản trị chuỗi cung ứng

3

Kỳ IV (24 ĐVHT)

25

B2434

Nghệ thuật lãnh đạo

3

26

B2450

Quản trị kinh doanh quốc tế

3

27

B2…...

Quản trị công nghệ

3

28

B2810

Chuyên đề ngoại khóa

1

29

B2843

Thực tập cuối khóa

4

30

B2802

Thi tốt nghiệp môn Lý luận chính trị

 

31

B2876

Thi tốt nghiệp môn Cơ sở

5

32

B2877

Thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành

5

- Tổng số: 107 ĐVHT

                                                                                                            Nha trang, ngày 4 tháng 01 năm 2011

                             HIỆU TRƯỞNG                                                                                KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC