SliderSlider2

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI

Ngành: Anh văn; Thời gian đào tạo: 2,0 năm

Kỳ I (24 ĐVHT)

TT

Mã MH

Tên môn học

ĐVHT

1

B2602

Ngữ âm thực hành / pronunciation practice

3

2

B2852

Nghe 1 / Listening 1

3

3

B2853

Nói 1 / Speaking 1

3

4

B2854

Đọc 1 / Reading 1

3

5

B2854

Viết 1 / Writing 1

3

6

B2855

Ngữ pháp 1 / Grammar 1

3

7

B2856

Nghe 2 / Listening 2

3

8

B2857

Nói 2 / Speaking 2

3

Kỳ II (21 ĐVHT)

9

B2858

Đọc 2 / Reading 2

3

10

B2859

Viết 2 / Writing 2

3

11

B2612

Ngữ pháp 2 / Grammar 2

3

12

B2861

Nghe 3 / Listening 3

3

13

B2863

Nói 3 / Speaking 3

3

14

B2864

Đọc 3 / Reading 3

3

15

B2865

Viết 3 / Writing 3

3

Kỳ III (20 ĐVHT)

16

B2615

Ngữ âm - Âm vị học / English Phonetics and Phonology

2

17

B2620

Hình thái học / Morphology

2

18

B2622

Cú pháp học / Syntax

2

19

B2860

Ngữ nghĩa học / Semantics

2

20

B2866

Văn học Anh / British Literature

2

21

B2867

Văn học Mỹ / American Literature

2

22

B2868

Văn hoá Anh / British Culture

2

23

B2869

Văn hoá Mỹ / American Culture

2

24

B2613

Biên dịch 1 / Translation 1

2

25

B2614

Phiên dịch 1 / Interpretation 1

2

Kỳ IV (25 ĐVHT)

26

B2623

Phiên dịch 2 / Interpretation 2

2

27

B2624

Biên dịch 2 / Translation 2

2

28

B2870

Biên dịch 3 / Translation 3

3

29

B2871

Phiên dịch 3 / Interpretation 3

3

30

B2633

Thực tập tốt nghiệp ( 5 tuần) / Graduation Practicum (5 week)

5

31

B2872

Kiến thức cơ sở ngành / Basic Subject

5

32

B2873

Kiến thức chuyên môn / Special Subject

5

- Tổng số: 90 ĐVHT

                                                                                                                     Nha trang, ngày 4 tháng 01 năm 2011

                             HIỆU TRƯỞNG                                                                                       KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC