SliderSlider2

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI

Ngành: Kế toán; Thời gian đào tạo: 2,0 năm

Kỳ I (29 ĐVHT)

TT

Mã MH

Tên môn học

ĐVHT

1

B2425

Kinh tế vi mô

4

2

B2426

Kinh tế vĩ mô

4

3

B2461

Tài chính – tiền tệ

4

4

B2839

Tài chính doanh nghiệp

3

5

B2438

Nguyên lý kế toán

4

6

B2432

Marketing căn bản

4

7

B2429

Luật doanh nghiệp

3

8

B2827

Thuế

3

Kỳ II (29 ĐVHT)

9

B2825

Ngân hàng thương mại

3

10

 

Kinh doanh xuất nhập khẩu

3

11

B2820

Kế toán tài chính 1

3

12

B2821

Kế toán tài chính 2

3

13

B2456

Quản trị tài chính

4

14

B2449

Quản trị học

3

15

B2883

Kế toán chi phí

3

16

B2819

Kế toán quản trị

4

Học phần tự chọn: 3 ĐVHT

17

B2828

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

B2840

Thanh toán quốc tế

3

B2402

Bảo hiểm

3

B2635

Quy hoạch tuyến tính

3

Kỳ III (30 ĐVHT)

18

B2822

Kế toán tài chính 3

3

19

B2823

Kế toán tài chính 4

3

20

B2815

Hệ thống thông tin kế toán 1

2

21

B2834

Thực hành hệ thống thông tin kế toán 1

1

22

B2409

Hệ thống thông tin kế toán 2

2

23

B2835

Thực hành hệ thống thông tin kế toán 2

1

24

B2466

Tổ chức hạch toán kế toán

3

25

B2811

Bài tập lớn kế toán tài chính

1

26

B2418

Kiểm toán căn bản

3

27

B2816

Hệ thống thông tin kế toán 3

2

28

B2836

Thực hành hệ thống thông tin kế toán 3

1

29

B2824

Luật kế toán

2

30

B2411

Kế toán ngân hàng thương mại

3

Học phần tự chọn: 3 ĐVHT

31

B2410

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

B2405

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

3

Kỳ IV (22 ĐVHT)

32

B2817

Hệ thống thông tin kế toán 4

2

33

B2837

Thực hành hệ thống thông tin kế toán 4

1

34

 

Kiểm toán nâng cao

3

35

B2844

Thực tập cuối khóa

6

36

B2802

Thi môn Lý luận chính trị

 

37

B2876

Thi tốt nghiệp môn Cơ sở

5

38

B2877

Thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành

5

- Tổng số: 110 ĐVHT

                                                                                                            Nha trang, ngày 4 tháng 01 năm 2011

                             HIỆU TRƯỞNG                                                                               KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC