SliderSlider2

TRUNG CẤP: QUẢN TRỊ KINH DOANH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ TRUNG CẤP

Ngành: Quản trị kinh doanh; Thời gian đào tạo: 3,0 năm

Kỳ I (31 ĐVHT)

TT

Mã MH

Tên môn học

ĐVHT

1

LT104

Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lê nin

4

2

LT105

Giải tích

4

3

61009

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

4

4

44013

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

5

44008

Kinh tế vi mô

4

6

HC603

Tiếng Anh (chuẩn TOEIC)

4

7

66001

Giáo dục quốc phòng an ninh 1

3

Học phần tự chọn: 2 ĐVHT

8

LT604

Kỹ thuật soạn thảo văn bản khoa học kỹ thuật

2

HC617

Tâm lý học

2

HC613

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

Kỳ II (26 ĐVHT)

9

LT806

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

10

LT117

Marketing căn bản

3

11

LT112

Quản trị học

3

12

44009

Kinh tế vĩ mô 1

4

13

81183

Kinh tế lượng

3

14

83063

Thực hành kinh tế lượng

1

15

LT115

Nguyên lý kế toán

3

16

66004

Giáo dục quốc phòng an ninh 3

3

Học phần tự chọn: 3 ĐVHT

17

LT109

Tài chính - Tiền tệ

3

61010

Quy hoạch tuyến tính

3

Kỳ III (25 ĐVHT)

18

LT641

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3

19

46019

Nghệ thuật giao tiếp kinh doanh

3

20

47017

Thị trường chứng khoán

3

21

42026

Quản trị nguồn nhân lực

4

22

42010

Quản trị chất lượng

3

23

83024

Luật doanh nghiệp

3

24

42033

Tâm lý quản lý

3

Học phần tự chọn: 3 ĐVHT

25

46003

Kinh tế quốc tế

3

46016

Thanh toán quốc tế

3

HC610

Nhập môn hành chính nhà nước

2

Kỳ IV (22 ĐVHT)

26

42040

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

3

27

75223

Hệ thống thông tin quản lý

3

28

42030

Quản trị sản xuất

3

29

42029

Quản trị rủi ro

3

30

 47015

Quản trị tài chính

4

31

75545

Quản trị dự án

3

Học phần tự chọn: 3 ĐVHT

32

42041

Quản trị văn phòng

3

46012

Nghiệp vụ ngoại thương

3

81125

Hành vi khách hàng

3

 

 

 

 

Kỳ V (23 ĐVHT)

33

42038

Hành vi tổ chức

3

34

42013

Quản trị chiến lược

4

35

42022

Quản trị kinh doanh quốc tế

3

36

42024

Quản trị Marketing

3

37

42039

Nghệ thuật lãnh đạo

3

38

43006

Kế toán quản trị

3

39

47032

Chuyên đề cuối khóa

1

Học phần tự chọn: 3 ĐVHT

40

75538

Quản trị chuỗi cung ứng

3

41004

Dự báo kinh doanh

3

75769

Thương mại điện tử

3

68006

Nhập môn khoa học giao tiếp

2

Kỳ VI (17 ĐVHT)

40

42045

Quản trị công nghệ

3

41

84026

Thực tập tổng hợp cuối khóa (8 tuần)

4

42

LT800

Thi tốt nghiệp môn Lý luận Chính trị

 

43

80053

Thi tốt nghiệp môn Cơ sở

5

44

80054

Thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành

5

- Tổng số: 141 ĐVHT

                                                                                                                     Nha trang, ngày 4 tháng 01 năm 2011

                    HIỆU TRƯỞNG                                                                           KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC