SliderSlider2

TRUNG CẤP: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ TRUNG CẤP

Ngành: Nuôi trồng thủy sản; Thời gian đào tạo: 3,0 năm

Kỳ I (28 ĐVHT)

TT

Mã MH

Tên môn học

ĐVHT

1

LT104

Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lê nin

4

2

LT604

Kỹ thuật soạn thảo văn bản khoa học kỹ thuật

2

3

HC613

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

4

3101

Hóa sinh

3

5

61009

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

6

54022

Sinh thái và môi trường

3

7

HC532

Sinh học

4

8

HC603

Tiếng Anh (chuẩn TOEIC)

4

9

66001

Giáo dục quốc phòng an ninh 1

3

Kỳ II (27 ĐVHT)

10

LT806

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

11

 TC078

Hóa phân tích

2

12

34007

Thực hành hóa phân tích

1

13

51004

Mô và phôi học động vật thủy sản

2

14

51012

Thực hành Mô và phôi học động vật thủy sản

1

15

51021

Thực vật thuỷ sinh

2

16

51017

Thực hành thực vật thuỷ sinh

1

17

54017

Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

2

18

54023

Thực hành quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

1

19

51002

Động vật thuỷ sinh

2

20

51011

Thực hành động vật thuỷ sinh

1

21

51007

Sinh lý động vật thủy sản

2

22

51015

Thực hành sinh lý động vật thủy sản

1

23

32081

Vi sinh vật ứng dụng

2

24

32070

Thực hành vi sinh vật ứng dụng

1

25

66004

Giáo dục quốc phòng an ninh 3

3

Kỳ III (23 ĐVHT)

26

HC610

Nhập môn hành chính nhà nước

2

27

82094

Ngư loại học

2

28

55009

Thực hành ngư loại học

1

29

55007

Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

3

30

81092

Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

2

31

55008

Thực hành dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

1

32

81066

Công trình và thiết bị nuôi thủy sản

2

33

53008

Thực hành công trình và thiết bị nuôi thủy sản

1

34

53003

Di truyền và chọn giống thủy sản

2

35

53009

Thực hành di truyền & chọn giống thủy sản

1

36

52027

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác

3

37

52026

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm

2

38

 

Thực hành kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm

1

 

 

Kỳ IV (23 ĐVHT)

39

LT641

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3

40

52025

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển

2

41

 

Thực hành kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển

1

42

82011

Kỹ thuật sản xuất giống và trồng rong biển

2

43

52022

Hình thái, phân loại giáp xác và nhuyễn thể

2

44

52032

Thực hành hình thái, phân loại giáp xác và nhuyễn thể

1

45

83038

Quy hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản

2

46

53005

Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

3

47

53006

Kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọt

3

48

56022

Miễn dịch học

2

49

51019

Thực tập cơ sở (2 tuần)

2

Kỳ V (22 ĐVHT)

50

85007

Thực tập Nuôi hải sản (7 tuần)

7

51

56010

Bệnh học thủy sản

3

52

56027

Thực hành bệnh học thủy sản 

1

53

52030

Phương pháp thí nghiệm và xử lý số liệu

2

54

52035

Thực hành phương pháp nghiên cứu và xử lý số liệu

1

55

31008

Công nghệ chế biến thủy sản

3

56

64029

Tiếng Anh chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản

3

57

68006

Nhập môn khoa học giao tiếp

2

Kỳ VI (21 ĐVHT)

58

53004

Khuyến ngư

2

59

85011

Thực tập Nuôi thủy sản nước ngọt (7 tuần)

7

60

64515

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

61

LT800

Thi tốt nghiệp môn Lý luận Chính trị

 

62

80035

Thi tốt nghiệp môn Cơ sở

5

63

80036

Thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành

5

- Tổng số: 144 ĐVHT

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nha trang, ngày 4 tháng 01 năm 2011

                    HIỆU TRƯỞNG                                                                              KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC