SliderSlider2

TRUNG CẤP: LIÊN THÔNG NGÀNH KẾ TOÁN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ TRUNG CẤP

Ngành: Kế toán; Thời gian đào tạo: 3,0 năm

Kỳ I (28 ĐVHT)

TT

Mã MH

Tên môn học

ĐVHT

1

LT104

Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lê nin

4

2

LT108

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

3

LT105

Giải tích

4

4

LT106

Kinh tế vi mô

3

5

LT109

Tài chính - Tiền tệ

3

6

HC610

Nhập môn hành chính nhà nước

2

7

75457

Nguyên lý thống kê

2

8

68006

Nhập môn khoa học giao tiếp

2

9

64515

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

10

HC603

Tiếng Anh (chuẩn TOEIC)

4

11

66001

Giáo dục quốc phòng an ninh 1

3

Kỳ II (27 ĐVHT)

12

LT112

Quản trị học

3

13

LT114

Kinh tế vĩ mô 1

3

14

LT115

Nguyên lý kế toán

3

15

LT113

Luật doanh nghiệp

3

16

LT625

Thuế

3

17

LT117

Marketing căn bản

3

18

TC542

Tài chính doanh nghiệp

3

19

TC546

Thanh toán quốc tế

3

20

66004

Giáo dục quốc phòng an ninh 3

3

Kỳ III (23 ĐVHT)

21

LT806

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

22

LT626

Kế toán tài chính 1

3

23

LT627

Kế toán tài chính 2

3

24

LT624

Kế toán chi phí

3

25

LT620

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

26

LT623

Ngân hàng thương mại

3

27

LT637

Thị trường chứng khoán

3

28

75279

Kinh doanh xuất nhập khẩu

2

Kỳ IV (26 ĐVHT)

29

LT641

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3

30

42027

Quản trị nhân sự

3

31

LT622

Kế toán tài chính 3

3

32

LT621

Kế toán tài chính 4

3

33

LT619

Hệ thông thông tin kế toán 1

3

34

LT618

Thực hành hệ thống thông tin kế toán 1

1

35

LT617

Hệ thống thông tin kế toán 2

2

36

LT616

Thực hành hệ thống thông tin kế toán 2

1

37

LT615

Kế toán quản trị

4

38

LT628

Kiểm toán căn bản

3

 

 

Kỳ V (22 ĐVHT)

39

75535

Quản trị chiến lược

3

40

LT630

Quản trị tài chính

3

41

LT614

Tổ chức hoạch toán kế toán

3

42

LT612

Đồ án kế toán tài chính

1

43

LT629

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

44

LT631

Hệ thống thông tin kế toán 3

2

45

LT632

Thực hành hệ thống thông tin kế toán 3

1

46

LT633

Hệ thống thông tin kế toán 4

2

47

LT634

Thực hành hệ thống thông tin kế toán 4

1

48

LT635

Kế toán ngân hàng

3

Kỳ VI (21 ĐVHT)

49

LT636

Luật kế toán

2

50

LT638

Kiểm toán nâng cao

3

51

LT639

Thực tập tổng hợp cuối khóa 6 tuần

6

52

LT800

Thi tốt nghiệp môn Lý luận Chính trị

 

53

T6001

Thi tốt nghiệp môn Cơ sở

5

54

T6002

Thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành

5

- Tổng số: 150 ĐVHT

                                                                                                                     Nha trang, ngày 4 tháng 01 năm 2011

                    HIỆU TRƯỞNG                                                                            KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC