SliderSlider2

TRUNG CẤP: CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC ÔTÔ

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ TRUNG CẤP

Ngành: Cơ khí động lực Ô tô; Thời gian đào tạo: 3,0 năm

Kỳ I (28 ĐVHT)

TT

Mã MH

Tên môn học

ĐVHT

1

LT104

Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lê nin

4

2

LT604

Kỹ thuật soạn thảo văn bản khoa học kỹ thuật

2

3

HC613

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

4

LT105

Giải tích

4

5

61011

Đại số

3

6

34003

Hóa học đại cương

3

7

62002

Vật lý

3

8

HC603

Tiếng Anh (chuẩn TOEIC)

4

9

66001

Giáo dục quốc phòng an ninh 1

3

Kỳ II (27 ĐVHT)

10

LT806

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

11

71014

Tin học đại cương

3

12

26004

Hình họa - Vẽ kỹ thuật

3

13

24012

Sức bền vật liệu

4

14

13004

Kỹ thuật điện

2

15

13012

Thực hành kỹ thuật điện

1

16

24005

Cơ lý thuyết

4

17

23049

Vật liệu kỹ thuật

3

18

23033

Thực hành vật liệu kỹ thuật

1

19

66004

Giáo dục quốc phòng an ninh 3

3

Kỳ III (23 ĐVHT)

20

LT641

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3

21

81197

Kỹ thuật an toàn và môi trường

2

22

21028

Máy nâng chuyển

3

23

13006

Kỹ thuật điện tử

3

24

13013

Thực hành kỹ thuật điện tử

1

25

23025

Nguyên lý chi tiết máy

3

26

82098

Nhiệt động học kỹ thuật 

3

27

81111

Động cơ đốt trong 1

3

28

HC610

Nhập môn hành chính nhà nước

2

Kỳ IV (23 ĐVHT)

29

23043

Kỹ thuật đo

2

30

23030

Thực hành kỹ thuật đo

1

31

22022

Lý thuyết Ô tô

3

32

81023

Cấu tạo Ô tô 1

3

33

84091

Trang bị điện Ô tô

3

34

81112

Động cơ đốt trong 2

3

35

22003

Cấu tạo Ô tô 2

3

36

25002

Thực tập cơ khí (5 tuần)

5

 

 

 

Kỳ V (20 ĐVHT)

37

22018

Kỹ thuật sửa chữa Ô tô

3

38

22014

Khai thác kỹ thuật Ô tô

3

39

22028

Thiết bị lạnh Ô tô 

2

40

22026

Nhiên liệu và môi chất chuyên dụng

2

41

84034

Thực tập điện Ô tô (2 tuần)

2

42

22030

Thiết bị thuỷ khí

2

43

84035

Thực tập động cơ (2 tuần) 

2

44

84015

Thực tập cấu tạo Ô tô (2 tuần)

2

45

68006

Nhập môn khoa học giao tiếp

2

Kỳ VI (12 ĐVHT)

46

64515

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

47

LT800

Thi tốt nghiệp môn Lý luận Chính trị

 

48

20007

Thi tốt nghiệp môn Cơ sở

5

49

20008

Thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành

5

- Tổng số: 133 ĐVHT

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Nha trang, ngày 4 tháng 01 năm 2011

                    HIỆU TRƯỞNG                                                                              KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC