SliderSlider2

Enter Title

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ TRUNG CẤP

Ngành: Công nghệ thông tin; Thời gian đào tạo: 3,0 năm

Kỳ I (27 ĐVHT)

TT

Mã MH

Tên môn học

ĐVHT

1

LT104

Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lê nin

4

2

LT604

Kỹ thuật soạn thảo văn bản khoa học kỹ thuật

2

3

HC613

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

4

LT105

Giải tích

4

5

61011

Đại số

3

6

61009

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

7

75507

Phương pháp tính

2

8

HC603

Tiếng Anh (chuẩn TOEIC)

4

9

66001

Giáo dục quốc phòng an ninh 1

3

Kỳ II (27 ĐVHT)

10

LT806

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

11

72014

Lập trình C

4

12

71019

Toán rời rạc

4

13

72013

Kỹ thuật lập trình

4

14

LT807

Cấu trúc dữ liệu nâng cao

3

15

71005

Hệ điều hành

3

16

75215

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

17

66004

Giáo dục quốc phòng an ninh 3

3

Kỳ III (25 ĐVHT)

18

LT641

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3

19

LT004

Mạng máy tính

3

20

76112

Lập trình hướng đối tượng

3

21

84089

Tối ưu

3

22

84064

Tiếng Anh chuyên ngành

3

23

85041

Web Database

4

24

26007

Đồ hoạ và xử lý ảnh

3

25

72034

Trí tuệ nhân tạo

3

Kỳ IV (23 ĐVHT)

26

73045

Công nghệ phần mềm

3

27

HC704

Cơ sở dữ liệu nâng cao

4

28

75554

Quản trị mạng

3

29

73047

Hệ điều hành Linux

3

30

72011

Hệ thống thông tin địa lý

4

31

73019

Lập trình Java

4

32

HC610

Nhập môn hành chính nhà nước

2

 

 

Kỳ V (25 ĐVHT)

33

MANG

Lập trình mạng

4

34

82022

Lập trình.NET

3

35

73027

Quản lý dự án công nghệ thông tin

4

36

75210

Hệ cơ sở tri thức

3

37

81026

Chuyên đề 1

4

38

81027

Chuyên đề 2

5

39

68006

Nhập môn khoa học giao tiếp

2

Kỳ VI (12 ĐVHT)

40

64515

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

41

LT800

Thi tốt nghiệp môn Lý luận Chính trị

 

42

80073

Thi tốt nghiệp môn Cơ sở

5

43

80074

Thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành

5

- Tổng số: 139 ĐVHT

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Nha trang, ngày 4 tháng 01 năm 2011

                    HIỆU TRƯỞNG                                                                             KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC