SliderSlider2

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ CAO ĐẲNG

Ngành: Tài chính; Thời gian đào tạo: 2,0 năm

Kỳ I (24 ĐVHT)

TT

Mã MH

Tên môn học

ĐVHT

1

HC105

Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lê nin

3

2

LT604

Kỹ thuật soạn thảo văn bản khoa học kỹ thuật

2

3

HC614

Pháp luật đại cương

2

4

HC609

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

5

LT106

Kinh tế vi mô

3

6

LT114

Kinh tế vĩ mô

3

7

LT109

Tài chính – tiền tệ

3

8

64202

Tiếng Anh (chuẩn TOEIC)

14

Kỳ II (22 ĐVHT)

9

43033

Nguyên lý kế toán

2

10

75614

Tài chính công

2

11

75808

Toán tài chính

2

12

75640

Thị trường tài chính

3

13

75617

Tài chính doanh nghiệp

2

14

47012

Thuế

3

15

47014

Quản trị tài chính

3

16

81150

Kế toán tài chính

3

17

HC610

Nhập môn hành chính nhà nước

2

Kỳ III (23 ĐVHT)

18

47036

Phân tích tài chính

2

19

43032

Ngân hàng thương mại

3

20

75244

Kế toán ngân hàng

2

21

46019

Thanh toán quốc tế

2

22

75572

Quản trị tài chính nâng cao

2

23

 

Đồ án môn học quản trị tài chính doanh nghiệp

1

24

75360

Lập và thẩm định dự án đầu tư

2

25

47004

Đồ án môn học: lập và thẩm định dự án đầu tư

1

26

64531

Tài chính quốc tế

2

27

75647

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

2

28

75491

Phân tích và đầu tư chứng khoán

2

29

68006

Nhập môn khoa học giao tiếp

2

Kỳ IV (16 ĐVHT)

30

75562

Quản trị rủi ro tài chính

2

31

75556

Quản trị ngân hàng thương mại

2

32

64515

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

33

HC809

Thi tốt nghiệp môn Lý luận Chính trị

 

34

80055

Thi tốt nghiệp môn Cơ sở

5

35

80056

Thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành

5

- Tổng số: 85 ĐVHT

                                                                                                                     Nha trang, ngày 4 tháng 01 năm 2011

                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                    KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC