SliderSlider2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ CAO ĐẲNG

Ngành: Nuôi trồng thủy sản; Thời gian đào tạo: 2,0 năm

Kỳ I (21 ĐVHT)

TT

Mã MH

Tên môn học

ĐVHT

1

HC105

Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lê nin

3

2

LT604

Kỹ thuật soạn thảo văn bản khoa học kỹ thuật

2

3

HC614

Pháp luật đại cương

2

4

HC617

Tâm lý học đại cương

2

5

HC320

Hóa phân tích

2

6

HC626

Vật lý

3

7

HC606

Giải tích 2

2

8

64202

Tiếng Anh (chuẩn TOEIC)

14

9

66005

Giáo dục quốc phòng an ninh 4

2

Kỳ II (21 ĐVHT)

10

HC533

Sinh học 2

2

11

HC534

Sinh lý động vật thủy sản

2

12

HC348

Vi sinh vật ứng dụng

3

13

HC530

Sinh thái cá & sinh học một số loài cá kinh tế

2

14

HC514

Hình thái, phân loại giáp xác và nhuyễn thể

3

15

HC529

Quy hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản ven bờ

3

16

HC517

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác

2

17

HC520

Kỹ thuật nuôi cá biển

2

18

HC610

Nhập môn hành chính nhà nước

2

Kỳ III (22 ĐVHT)

19

HC516

Kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọt

3

20

HC505

Bệnh học thủy sản

2

21

HC531

Sản xuất thức ăn tươi sống

2

22

HC522

Phương pháp thí nghiệm và xử lý số liệu

3

23

HC507

Đa dạng sinh học và quản lý nguồn lợi thủy sản

3

24

HC518

Khuyến ngư

2

25

HC527

Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

2

26

HC600

Tiếng Anh chuyên ngành nuôi trồng thủy sản

3

27

68006

Nhập môn khoa học giao tiếp

2

Kỳ IV (12 ĐVHT)

28

64515

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

29

HC809

Thi tốt nghiệp môn Lý luận Chính trị

 

30

HC834

Thi tốt nghiệp môn Cơ sở

5

31

HC835

Thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành

5

- Tổng số: 76 ĐVHT

                                                                                                                     Nha trang, ngày 4 tháng 01 năm 2011

                     HIỆU TRƯỞNG                                                                            KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC