SliderSlider2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ CAO ĐẲNG

Ngành: Kế toán; Thời gian đào tạo: 2,0 năm

Kỳ I (20 ĐVHT)

TT

Mã MH

Tên môn học

ĐVHT

1

HC105

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin

3

2

HC609

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

3

HC614

Pháp luật đại cương

2

4

HC616

Quy hoạch tuyến tính

3

5

HC610

Nhập môn hành chính nhà nước

2

6

HC807

Nhập môn logic học

2

7

68006

Nhập môn khoa học giao tiếp

2

8

66005

Giáo dục quốc phòng – an ninh 4

2

9

64202

Tiếng Anh (chuẩn TOEIC)

14

Kỳ II (22 ĐVHT)

10

HC411

Kế toán quản trị

2

11

HC417

Kinh tế lượng

3

12

HC413

Kế toán tài chính nâng cao

3

13

47002

Bảo hiểm

3

14

HC428

Thanh toán quốc tế

3

15

HC838

Kế toán chi phí

2

16

 

Chuyên đề kế toán thuế và báo cáo thuế

2

17

 

Chuyên đề báo cáo tài chính

2

18

64515

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

Kỳ III (20 ĐVHT)

19

HC415

Kiểm toán nâng cao

3

20

HC414

Kế toán xây dựng cơ bản

2

21

HC410

Kế toán ngân hàng thương mại

3

22

HC422

Quản trị chiến lược

3

23

HC409

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

24

HC420

Lập và thẩm định dự án đầu tư

3

25

HC461

Thị trường chứng khoán

3

Kỳ IV (17 ĐVHT)

26

75634

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

2

27

42027

Quản trị nhân sự

3

28

HC465

Luật kế toán

2

29

HC809

Thi tốt nghiệp môn Lý luận Chính trị

 

30

HC824

Thi tốt nghiệp môn Cơ sở

5

31

HC825

Thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành

5

- Tổng số: 79 ĐVHT

                                                                                                                     Nha trang, ngày 4 tháng 01 năm 2011

                                                                                                                                TL.HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                          TRƯỞNG KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC