SliderSlider2

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ CAO ĐẲNG

Ngành: Công nghệ thông tin; Thời gian đào tạo: 2,0 năm

Kỳ I (24 ĐVHT)

TT

Mã MH

Tên môn học

ĐVHT

1

LT104

Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lê nin

4

2

LT604

Kỹ thuật soạn thảo văn bản khoa học kỹ thuật

2

3

HC613

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

4

HC617

Tâm lý học đại cương

2

5

HC626

Vật lý

3

6

HC603

Đại số

2

7

HC605

Giải tích

3

8

HC603

Tiếng Anh (chuẩn TOEIC)

4

9

66005

Giáo dục quốc phòng an ninh 4

2

Kỳ II (20 ĐVHT)

10

HC416

Kinh tế học đại cương

3

11

HC707

Tối ưu

3

12

HC101

Vi xử lý 

3

13

HC102

Kỹ thuật số

3

14

HC700

Kỹ thuật lập trình

3

15

HC702

Lập trình C trên Windows

3

16

HC610

Nhập môn hành chính nhà nước

2

Kỳ III (22 ĐVHT)

17

HC703

Lập trình Java

3

18

HC704

Cơ sở dữ liệu nâng cao

4

19

HC705

Lập trình mạng

4

20

HC701

Hệ chuyên gia

3

21

HC706

Quản lý dự án công nghệ thông tin

3

22

HC621

Tiếng Anh chuyên ngành

3

23

68006

Nhập môn khoa học giao tiếp

2

Kỳ IV (12 ĐVHT)

24

64515

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

25

HC809

Thi tốt nghiệp môn Lý luận Chính trị

 

26

HC836

Thi tốt nghiệp môn Cơ sở

5

27

HC837

Thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành

5

- Tổng số: 78 ĐVHT

                                                                                                                     Nha trang, ngày 4 tháng 01 năm 2011

                     HIỆU TRƯỞNG                                                                            KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC