SliderSlider2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ CAO ĐẲNG

Ngành: Công nghệ thực phẩm; Thời gian đào tạo: 2,0 năm

Kỳ I (27 ĐVHT)

TT

Mã MH

Tên môn học

ĐVHT

1

LT104

Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lê nin

4

2

LT604

Kỹ thuật soạn thảo văn bản khoa học kỹ thuật

2

3

HC613

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

4

HC617

Tâm lý học đại cương

2

5

61010

Quy hoạch tuyến tính

3

6

51005

Sinh học

4

7

 51013

Thực hành sinh học

1

8

32025

Hóa thực phẩm

3

9

HC603

Tiếng Anh (chuẩn TOEIC)

4

10

66005

Giáo dục quốc phòng an ninh 4

2

Kỳ II (25 ĐVHT)

11

33057

Vật lý học thực phẩm

2

12

13016

Trang bị điện xí nghiệp

2

13

33041

Thiết kế và phân tích thí nghiệm

2

14

32016

Đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm

3

15

 32047

Thực hành đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm

1

16

32019

Dinh dưỡng học

2

17

35027

Nguyên liệu thực phẩm & công nghệ sau thu hoạch

3

18

32001

An toàn thực phẩm

2

19

83043

Sản xuất sạch hơn trong chế biến thực phẩm

2

20

35010

Công nghệ chế biến thực phẩm truyền thống

2

21

35018

Công nghệ rượu, bia, và nước giải khát

2

22

HC610

Nhập môn hành chính nhà nước

2

Kỳ III (21 ĐVHT)

23

83060

THCN rượu, bia, nước giải khát, CNCBTP truyền thống

1

24

35013

Công nghệ đồ hộp thực phẩm

4

25

35032

Thực hành Công nghệ đồ hộp thực phẩm

1

26

35011

Công nghệ dầu mỡ thực phẩm

2

27

35014

Công nghệ mía đường

2

28

31001

Bao gói thực phẩm

2

29

31016

An toàn lao động

2

30

35020

Công nghệ sản xuất bánh kẹo

2

31

35028

Phát triển sản phẩm

1

32

35035

Bài tập lớn phát triển sản phẩm

1

33

35026

Đồ án thiết kế nhà máy thực phẩm

1

34

68006

Nhập môn khoa học giao tiếp

2

Kỳ IV (12 ĐVHT)

35

64515

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

36

HC809

Thi tốt nghiệp môn Lý luận chính trị

 

37

80001

Thi tốt nghiệp môn Cơ sở

5

38

80029

Thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành

5

- Tổng số: 85 ĐVHT

                                                                                                                         Nha trang, ngày 4 tháng 01 năm 2011

                    HIỆU TRƯỞNG                                                                            KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC