ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Các chuyên đề của Kế toán trưởng

Ngày đăng: 11-11-2016 / Đăng bởi: Trung tam ĐTBD
Nội dung chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng.
KẾ TOÁN TRƯỞNG KHỐI DOANH NGHIỆP 
I - PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
TT Nội dung Số giờ quy định
1 Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp 24 giờ
2 Quản lý tài chính doanh nghiệp 20 giờ
3 Pháp luật về thuế 24 giờ
4 Thẩm định dự án đầu tư 12 giờ
5 Quan hệ TD, TT và bảo lãnh giữa DN với Ngân hàng và TCTC 16 giờ
  Ôn tập và thi Phần I 08 giờ
II - PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ
TT Nội dung Số giờ quy định
6 Pháp luật về kế toán 16 giờ
7 Tổ chức công tác KT và vai trò, nhiệm vụ KTT doanh nghiệp 16 giờ
8 Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù) 40 giờ
9 Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp 36 giờ
10 Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp 40 giờ
11 Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp 28  giờ
  Ôn tập và thi Phần II 08 giờ
KẾ TOÁN TRƯỞNG KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
I - PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
TT Nội dung Số giờ quy định
1 Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị kế toán nhà nước 16 giờ
2 Tổ chức dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và không sử dụng kinh phí NSNN 16 giờ
3 Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua kho bạc nhà nước 08 giờ
4 Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và không sử dụng kinh phí NSN 20 giờ
  Ôn tập và thi Phần I 08 giờ
II - PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ
TT Nội dung Số giờ quy định
5 Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò nhiệm vụ của kế toán trưởng. 24 giờ
6 Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc. 16 giờ
7 Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN 24 giờ
8 Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thi, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp. 24 giờ
9 Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN. 16 giờ
10 Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp. 12 giờ
  Ôn tập và thi Phần II 08 giờ
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn